- รายการเอกสาร
  • การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
  • กฏกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘
  • ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
  • ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ. ๒๕๔๘
  • ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๘
  • ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนสหกรณ์และรับจดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์แท็กซี่ พ.ศ. ๒๕๔๗
  • ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
  • ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จัดตั้ง
  • หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๘/๐๐๒ ลงวันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การกำหนดชื่อชุมนุนสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่
  • หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๘/๙๓๗๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การกำหนดชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนสหกรณ์